Danh ngôn về sự nghiệp

Bốn bước dẫn tới thành tựu:
Lên kế hoạch có mục đích.
Chuẩn bị chuyên tâm.
Tiến hành tích cực.
Theo đuổi bền bỉ.

— William Arthur Ward —